Gelintar
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Daftar Masuk!
×

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftar Diri!
×

Daftar Diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Daftar Masuk

Sign in using your Facebook account

Rerumah Shvoong>Sains Sosial>Psikologi>Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru

Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru

oleh: IpaquNe     Pengarang: Dr. Muhibbinsyah; M.Ed
ª
Abstrak ini telah diterjemahkan daripada Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru
 
PRESTASI, LUPA, KEJENUHAN, TRANSFER DAN KESULITAN BELAJAR

A. Penilaian Prestasi Belajar

Penilaian ertinya penilaian terhadap tahap kejayaan pelajar mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Penilaian adalah assessment yang menurut Tardif (1989) bererti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang pelajar sesuai denga criteria yang telah ditetapkan.

Tujuan penilaian

- Untuk mengetahui tahap kemajuan yang telah dicapai oleh pelajar dalam suatu tempoh proses belajar tertentu.

- Untuk mengetahui kedudukan atau kedudukan seorang pelajar dalam kumpulan kelasnya

- Untuk mengetahui tahap usaha yang dilakukan pelajar dalam belajar

- Untuk mengetahui segala usaha pelajar dalam mencurahkan keupayaan kognitif (kebolehan kecerdasan yang dimilikinya) untuk keperluan belajar

- Untuk mengetahui tahap daya guna dan hasil guna kaedah mengajar yang telah digunakan guru dalam proses mengajar-belajar (PMB)

Di samping mempunyai tujuan, evaluasi belajar juga mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Fungsi administrative untuk penyusunan senarai nilai dan pengisian buku rapor

- Fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan

- Fungsi diagnostic untuk mengenalpasti kesulitan belajar siswa dan merancang program remedial teaching (pengajaran pembaikan)

- Sumber data BK untuk membekalkan data pelajar tertentu yang memerlukan bimbingan dan kaunseling (BK)

- Bahan pertimbangan pembangunan pada masa yang akan datang yang meliputi pembangunan kurikulum, kaedah da alat-alat PMB.

Ragam penilaian

a. Pre ujian dan post ujian

b. Penilaian pra syarat

c. Penilaian diagnostik

d. Penilaian formatif

e. Penilaian sumatif

f. UAN / UN

Ragam alat penilaian

- Bentuk objektif

o Ujian benar-salah

o Ujian pilihan berganda

o Ujian pencocokan (menjodohkan)

o Ujian isian

o Ujian pelengkapan (melengkapi)

- Bentuk subjektif

Penilaian prestasi kognitif, afektif dan psikomotor

a. Penilaian prestasi kognitif

b. Penilaian prestasi afektif

c. Penilaian prestasi psikomotor

B. Lupa dan Kejenuhan Belajar

Lupa (forgetting) ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau mengeluarkan semula apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Secara mudah, Gulo (1982) dan reber (1988) mendefiniskan lupa sebagai ketidakupayaan mengenal atau mengingat sesuatu yng pernah dipelajari atau dialami.

Faktor-faktor penyebab lupa

- Lupa boleh terjadi kerana gangguan konflik antara item-item maklumat atau bahan-bahan yang ada di dalam sistem ingatan pelajar.

- Lupa boleh terjadi pada seorang pelajar kerana adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja mahupun tidak.

- Lupa boleh berlaku pada pelajar kerana perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali

- Lupa boleh terjadi kerana perubahan sikap dan minat pelajar terhadap proses dan situasi belajar tertentu

- Menurut Law of disuse (Hilgard dan Bower, 1975) Lupa boleh terjadi kerana bahan-bahan pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafal siswa

- Lupa boleh terjadi pada kerana perubahan urat saraf otak

Isu mengurangkan lupa dalam belajar

Banyak ragam isu yang boleh dicuba pelajar dalam meningkatkan daya ingatnya, antara lain menurut Barlow (1985), reber (1988) dan Anderson (1990) adalah seperti berikut:

- Overlearning (upaya belajar yang melebihi had penguasaan asas atas bahan-bahan pelajaran tertentu).

- Extra study time (usaha penambahan peruntukan waktu belajar atau penambahan prekuensi aktiviti belajar.

- Mnemonic device (Mnemonic itu bererti isu khusus yang dijadikan "alat pengait" mental untuk memasukkan item-item maklumat ke dalam sistem akal pelajar).

- Pengelompokan (Menata semula item-item bahan menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap lebih logik dalam erti bahawa item-item tersebut mempunyai kepentingan dan lafaz yang sama atau hampir sama).

- Latihan terbahagi (Latihan terkumpul yang sudah dianggap tidak berkesan kerana mendorong pelajar melakukan cramming).

- Pengaruh letak bersambung (Untuk memperoleh kesan positif dari pengaruh letak bersambung, pelajar digalakkan menyusun senarai kata-kata yang bermula dan diakhiri dengan kata-kata yang harus diingat).

Kejenuhan belajar ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil (reber, 1988). Seorang pelajar yang mengalami kejenuhan belajar merasa seakan-akan pengetahuan dan kecekapan yang diperoleh daripada belajar tidak ada kemajuan. Tidak adanya kemajuan hasil belajar ini pada umumnya tidak berlaku selamanya, tetapi dalam tempoh masa tertentu sahaja.

Menurut Cross (1974) dalam buknya The psychology of learning. Keletihan pelajar boleh dikategorikan menjadi tiga macam iaitu:

a. Keletihan indra pelajar

b. Keletihan fizikal pelajar

c. Keletihan mental pelajar

C. Transfer Dalam Belajar

Transfer dalam belajar yang lazim disebut pemindahan belajar (transfer of learning) itu mengandungi erti pemindahan kemahiran hasil belajar dari satu situasi ke situasi yang lain (reber, 1988). Kata "pemindahan kemahiran" tidak berkonotasi hilangnya kemahiran melakukan sesuatu pada masa lalu kerana diganti dengan kemahiran baru pada masa sekarang.

1. Ragam pemindahan belajar

a. Transfer positif (Transfer positif menurut Barlow (1985) adalah learning in one situation helpful in other situations yakni belajar dalam suatu situasi yang dapat membantu belajar dalam situasi-situasi lain)

b. Transfer negatif (pengertian ini diambil dari Educational Psychology: The teaching Learning Process oleh Daniel Lenox Barlow (1985) yang menyatakan bahawa pemindahan negatif itu bermaksud learning in one situation has a damaging effect in other situations).

c. Transfer menegak (Transfer menegak (tegak lurus) boleh berlaku dalam diri seorang pelajar apabila pelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu pelajar tersebut dalam menguasai pengetahuan / kemahiran yang lebih tinggi atau murni).

d. Pemindahan lateral (Transfer lateral (kea rah samping) boleh berlaku dalam diri seorang pelajar apabila ia mampu menggunakan bahan-bahan yang telah dipelajarnya untuk mempelajari bahan-bahan yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lain).

2. Berlakunya pemindahan positif dalam belajar

Transfer positif akan mudah terjadi pada seorang pelajar apabila situasi belajarnya dibuat sama atau mirip dengan situasi sehari-hari yang akan ditempati pelajar tersebut kelak dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari di sekolah.

D. Kesulitan Belajar Dan Alternatif Pemecahannya

1. Faktor-faktor kesulitan belajar

a. Faktor dalaman pelajar

b. Faktor luaran pelajar

2. Diagnosis kesulitan belajar

3. Alternatif penyelesaian kesulitan belajar

a. Analisis hasil diagnosis

b. Menentukan kecekapan bidang bermasalah

c. Menyusun program pembaikan

d. Melaksanakan program pembaikan
Diterbitkan pada: 02 September, 2012   
Sila Nilai abstrak ini : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Hantar Link Cetak

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.